ETİK KOMİSYONU ÜYELERİ:
 
Komisyon Başkanı: Mehmet Deniz ARABACI( Kaymakam)
 
Üye: Abdulkadir ÖZKURT (Yazı İşleri Müdürü)
 
Üye: Erdal GÜRGİL(İlçe Milli Eğitim Müdürü)
 
Üye:Mahmut SELÇUK(İlçe Tarım ve Ormancılık Müdürü)
 
Üye: Güler ÜNLÜ (İlçe Mal Müdürü V.)
 
 
 

 

KAMU GÖREVLİLERİ ETİK SÖZLEŞMESİ

 

          Kamu hizmetinin her türlü özel çıkarın üzerinde olduğu ve kamu görevlisinin halkın hizmetinde bulunduğu bilinç ve anlayışıyla;
 

          * Halkın günlük yaşamını kolaylaştırmak, ihtiyaçlarını en etkin, hızlı ve verimli biçimde karşılamak, hizmet kalitesini yükseltmek ve toplumun memnuniyetini artırmak için çalışmayı,
 

          * Görevimi insan haklarına saygı, saydamlık, katılımcılık, dürüstlük, hesap verebilirlik, kamu yararını gözetme ve hukukun üstünlüğü ilkeleri doğrultusunda yerine getirmeyi,
 

          * Dil, din, felsefi inanç, siyasi düşünce, ırk, yaş, bedensel engelli ve cinsiyet ayrımı yapmadan, fırsat eşitliğini engelleyici davranış ve uygulamalara meydan vermeden tarafsızlık içerisinde hizmet gereklerine uygun davranmayı,
 

          * Görevimi, görevle ilişkisi bulunan hiçbir gerçek veya tüzel kişiden hediye almadan, maddi ve manevi fayda veya bu nitelikte herhangi bir çıkar sağlamadan, herhangi bir özel menfaat beklentisi içinde olmadan yerine getirmeyi,
 

          * Kamu malları ve kaynaklarını kamusal amaçlar ve hizmet gerekleri dışında kullanmamayı ve kullandırmamayı, bu mal ve kaynakları israf etmemeyi,
 

          * Kişilerin dilekçe, bilgi edinme, şikayet ve dava açma haklarına saygılı davranmayı, hizmetten yararlananlara, çalışma arkadaşlarıma ve diğer muhataplarıma karşı ilgili, nazik, ölçülü ve saygılı hareket etmeyi,
 

          * Kamu Görevlileri Etik Kurulunca hazırlanan yönetmeliklerle belirlenen etik davranış ilke ve değerlerine bağlı olarak görev yapmayı ve hizmet sunmayı taahhüt ederim.
 

 

Adı ve Soyadı:

İmza               :

Tarih              :

Sicil No           :

Adres             :

 

 

 

 


 

 

ETİK İLKELER
 
 • Görevin yerine getirilmesinde kamu hizmeti bilinci
   
 • Halka hizmet bilinci
   
 • Hizmet standartlarına uyma
   
 • Amaç ve misyona bağlılık
   
 • Dürüstlük ve tarafsızlık
   
 • Saygınlık ve güven
   
 • Nezaket ve saygı
   
 • Yetkili makamlara bildirim
   
 • Çıkar çatışmasından kaçınma
   
 • Görev ve yetkilerin menfaat sağlamak amacıyla kullanılmaması
   
 • Hediye alma ve menfaat sağlama yasağı
   
 • Kamu malları ve kaynaklarının kullanımı
 • Savurganlıktan kaçınma
   
 • Bağlayıcı açıklamalar ve gerçek dışı beyan
 •  
 • Bilgi verme, saydamlık ve katılımcılık
   
 • Yöneticilerin hesap verme sorumluluğu
   
 • Eski kamu görevlileriyle ilişkiler
   
 

 
MEVZUAT
 
 
 
 
KANUN
5176 Sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
 
YÖNETMELİK
Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri İle Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Denetim Görevlilerinin Uyacakları Mesleki Etik Davranış İlkeleri Hakkında Yönetmelik

 
GENELGE
Türkiye'de Saydamlığın Artırılması ve Yolsuzlukla Mücadelenin Güçlendirilmesi Stratejisi İle İlgili Başbakanlık Genelgesi

ANDLAŞMA
Saydamlığın Artırılması ve Yolsuzlukla Mücadelenin Güçlendirilmesi Stratejisi (2010-2014)