T.C.
HAMAMÖZÜ KAYMAKAMLIĞI
Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı
Tutkunlar Köyü   İçmesuyu İsale Hattı İkmal İnşaatı
Yapım İşi İhale İlanı
28.04.2007 gün ve 26506 sayılı resmi gazetede yayınlanan Köylere Hizmet Götürme Birlikleri İhale yönetmeliğinin 18 inci maddesine göre Açık İhale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası
:
2018/02
1.İdarenin
 
a) Adresi
:
Arkutbey  Mah.Adil Candemir Cd. No26  Hükümet Konağı kat: 2 Hamamözü/AMASYA
b) Telefon ve faks numarası
:
0358.787.65.56
c) Elektronik Posta Adresi
:
 
d) İlgilinin Adı Soyadı-Tlf No
:
İbrahim KAYA/Birlik Müdürü   03587876556
2.İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı
:
Tutkunlar Köyü   İçmesuyu İsale Hattı İkmal İnşaatı
b) Yapılacağı yer
:
Tutkunlar Köyü  Hamamözü / AMASYA
c) İşe başlama tarihi
:
Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 5 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanır.
ç) İşin süresi
:
Yer tesliminden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
3. İhalenin
a) Yapılacağı yer
:
Arkutbey  Mah.Adil Candemir Cd. No26  Hükümet Konağı kat: 2 Hamamözü/AMASYA
b) Tarihi ve saati
:
04.06.2018 pazartesi
Saat:
13.00
4.İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler
4.1.İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.   
4.1.1.1 Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2 Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen Birim Fiyat teklif mektubu ve Teklif Cetveli.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen Geçici teminat.
  1. Teklif Edilen bedelin %3 ünden az olmamak üzere geçici teminat mektubu veya nakit teminat alındı makbuzunun başvuru dosyasına konulması.
  2. Nakit Teminatlar Köylere Hizmet Götürme Birliğine ait Hamamözü Ziraat Bankasında BulunanTR48 0001 001710 25135167 5001no’lu  hesabına yatırılacaktır.
4.1.5. Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.1.6. Vekaleten İhaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.7. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, şekli ve içeriği şartnamede belirtilen iş ortaklığı beyannamesini de teklifleri ile beraber sunacaklardır. 
Ortak girişim olarak teklif verecek isteklilerin teklif mektuplarının, ortakların tamamı ya da yetki vereceği kişiler tarafından imzalanması gerekir. Ayrıca Tüzel kişiler tarafından iş deneyim belgesi olarak sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge(İsteklinin iş ortaklığı olması halinde İş ortaklığının her bir ortağı tarafından  Ticaret ve Sanayi Odası belgesi ile imza beyanı ve ile imza sirkülerinin de sunması zorunludur.)
4.1.8.Bağlı bulunduğu alana göre Ticaret Sanayi Odasından veya Ticaret Sicil Müdürlüğünden İhale Durum Belgesi.
4.1.9. İhale dokümanının satın alındığına dair belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3.Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
İsteklinin son on (10) yıl içinde, kamu sektöründe bedel içeren tek sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve  ilk teklif edeceği bedelin en az % 70 oranında gerçekleştirdiği iş veya %70 i oranında denetlediği veya yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren İş Bitirme Belgesini sunması zorunludur. İş ortaklıklarında pilot ortağın asgari iş deneyim tutarının % 70 ‘ini, diğer ortakların her birinin ise, istenilen asgari iş deneyim tutarının %30 unu sağlaması gerekir.
4.3.2.Organizasyon yapısı ve personel durumuna ilişkin belgeler:
  1. Anahtar Teknik Personel; İstenilmemektedir.
  1. Teknik Personel Taahhüdü:
Yüklenici adayı aşağıda belirtilen Teknik Personeli halen bünyesinde çalıştırılıyor ise SGK onaylı son prim bordrolarını, çalıştırılmıyor ise belirtilen sayı ve nitelikteki personeli çalıştıracağına dair“Teknik Personel Taahhütnamesini”teklif dosyası içinde sunması zorunludur.
 
 
 
 
4.3.3. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler:
4.3.3.1.Makine Araç Gereç Listesi. İstenilmemektedir.
 
 
 
 
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak işler ile mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
11.06.2011 Tarih Ve 27961 Sayılı Resmi gazetede yayınlanan iş deneyiminde değerlendirilecek işlere dair tebliğde belirtilen benzer iş gruplarından A. Altyapı İşleri: 4. İçme ve Kullanma Suyu, Kanalizasyon işleri, IX. grup: Su yapıları yapımı işleri Benzer İş Olarak Kabul Edilecektir.
4.4.2.Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği veya Mimarlıktır. 
Mühendislerin üniversitelerin istenilen bölümlerinden mezun olduklarını belgeleyen diplomalarının noter onaylı suretlerini sunmaları halinde iş deneyim belgesi aranmaz.
İstekli;
5.1.1.Adres beyanı
5.1.2Ticaret ve Sanayi Odası belgesi
5.1.3.İmza Beyannamesi ve Sirküsü
5.1.4.Ticari sicil Gazetesi
5.1.5.11.madde taahhüdü
5.1.6.Vekaletse İmza beyanı
5.1.7.İş Deneyim Belgesi
5.1.8.İş Ortaklığı beyannamesi
5.1.9.Alt yüklenici taahhüdü
5.1.10.Teknik Personel taahhüdü
5.1.11.Yerli İstekli Beyanı
5.1.12.Dosya Alındı Belgesi
5.1.13.Yapı Araçları taahhüdü
5.1.14.Geçici teminat
5.1.15.Teklif Mektubu (kapalı zarf içinde)
5.1.16.Ortaklık durum belgesi’ni ihale makamına sunmak zorundadır.
5.2.1İhale Birlik yönetmeliği gereğince Açık İhale usulü ile yapılacaktır.
6.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
7. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
 
8. Tekliflerin Sunulması :
a) Açık ihale usulünde teklifler yazılı olarak yapılır. Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı ile hangi işe ait olduğu yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır, kaşesi veya mührü basılır. Bu zarf geçici teminata ait alındı veya geçici teminat belgesi ve ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı veya ticaret unvanı ile tebligata esas olarak göstereceği açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır.
b)Teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması ve teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması zorunludur. Bunları karşılamayan teklifler reddedilir ve hiç yapılmamış sayılır. Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler reddedilir ve hiç yapılmamış sayılır. 
 
9 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
a-   İhaleye teklif verecek olanların ihale dökümanını satın almaları zorunludur. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 400,00.-TL karşılığı Hamamözü Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürlüğünden satın alınabilir.
  • İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil Doküman bedelini Hamamözü Ziraat Bankasında Bulunan BulunanTR48 0001 001710 25135167 5001 no’lu  hesaba yatırmak zorundadır.
8.İhale Başvuru dosyası ihale günü; 04.06.2018 pazartesi Günü Saat 13.00’akadar idareye teslim edilir, Posta ile veya iadeli taahhütlü olarak teklif verilemez ve bu şekilde gönderilen teklifler değerlendirmeye alınmaz.
9. Teklif şekli ve sözleşme;
9.1.İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir.
9.2.Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. Kısmi Teklif verilemez.
9.3.İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10.Geçici Teminat;
10.1.İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
  1. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60(atmış) takvim günüdür.
  2. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
  3. Gümüşhacıköy Köylere Hizmet Götürme Birliği; İçişleri Bakanlığınca Birlikler için çıkarılan 28.04.2007 gün ve 26506 sayılı resmi gazetede yayınlanan ihale yönetmeliğine tabidir.
  4. İhale konusu işin bir kısmı veya tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
15. Teklif mektubunda verilen adres ve iletişim bilgileri tebligat adresi olarak kabul edilecektir.
 
Ahmet Salih POÇANOĞLU
Kaymakam V.
Birlik Başkanı